IV класДата на изпита

Български език и литература

27 май 2024 г., начало 10:00 часа

Математика

28 май 2024 г., начало 10:00 часа


VІІ класБългарски език и литература

19 юни 2024 г.,

начало 09:00 часа

Математика

21 юни 2024 г.,

начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

20 юни 2024 г.,

начало 09:00 часа


X клас


 
Български език и литература

10 юни 2024 г.,

начало 08:00 часа

Математика

12 юни 2024 г.,

начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика)

11 юни 2024 г.

  • Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1., начало 09:00 часа

- за ниво А2, начало 09:30 часа

- за ниво А1, начало 10:00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

14 юни 2024 г.
по график в две сесии - от 09:00 и от 14:30 часа
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г.

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023/ 2024 година


Последната промяна: 31.08.2023 г. 15:00