Важно! - 10.07.2024 г. 10:44 ч.


Уважаеми родители,


Системата все още синхринизира оценки от свидетелства. Докато не бъдат качени всички оценки, системата няма да извърши класиране.Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИнструкция за Online кандидатстване след завършен 7. клас - 2024 г.Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране/в класиране по глава четвърта, раздел VІа за прием в VIII клас


   График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

Вид дейност

Срок

(посочените периоди касаят само работни дни)

1Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас.01 - 16 февруари 2024 г.
2Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.03 - 21 май 2024 г.
3Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите.
21 - 31 май 2024 г.
4Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Чужд език (по желание на ученика)

19 юни 2024 г., 09:00 часа
21 юни 2024 г., 09:00 часа
20 юни 2024 г., 09:00 часа
6Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Музика и физическо възпитание и спорт
  • Физическо възпитание и спорт

24 юни 2024 г., 09:00 часа
25 юни 2024 г., 09:00 часа
25 - 26 юни 2024 г.
26 - 27 юни 2024 г.
7Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.
до 04 юли 2024 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

08  - 10 юли 2024 г.

10

Обявяване на първи етап на класиране.

до 12 юли 2024 г.

11

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 15 - 17 юли 2024 г.

12

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

до 19 юли 2024 г.

13

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22 - 24 юли 2024 г.

14

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

15

Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.

26 и 29 юли 2024 г.

16

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

до 30 юли 2024 г.

17

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

18

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

 до 02 август 2024 г.

19

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06 август 2024 г.

20

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

21Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране08 - 09 август 2024 г.
22Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиранедо 12 август 2024 г.
23Попълване на свободните места след четвъртия етапопределя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО
до 14.09.2024 г. вкл.

На основание чл. 57 ал.9 от Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование (Предишна ал. 5, изм., бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; предишна ал. 7, бр. 77 от 2017 г.; предишна ал. 8, бр. 19 от 2023 г.) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.


Прием на ученици над утвърдения държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. по чл. 60 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане на близнаци в паралелка, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VIII клас) се подават до директора на приемащото училище.


Заявленията за записване на ученици над държавния план-прием по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (приемане над утвърдения държавен план-прием на ученици с двама починали родители) се подават до началника на РУО - Бургас. Към заявлението се прилагат копия от смъртните актове на родителите и копие от свидетелството за основно образование.

Във връзка с т. I.1.6. от Приложение № 2 към Заповед № РД 09-806/ 10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката, началникът на РУО определя със заповед приема на учениците по чл. 60, т. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., в съответствие със заявеното от тях желание и изпраща копие от заповедта на директора на съответното училище за изпълнение.


примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 1
примерен образец на заявление за прием на ученик над утвърдения ДПП по чл. 60, т. 2


ПОКАНА

 

до национално представителните организации на работодателите и членовете на техните териториални и браншови структури, във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2024/2025 година

 

УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Съгласно изискването на чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл.52, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с планирането и утвърждаването на държавния план-прием за учебната 2024/2025 година в област Бургас, в срок до 05.01.2024 г. можете да отправяте до РУО-Бургас заявки за прием по специалности от професии, разработени на базата на потребности от кадри и реална оценка за капацитета за поемане на ангажимент към планираното професионално обучение на заявения брой ученици, вкл. за дуална система на обучение и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии

Списъкът на професионалните гимназии, профилираните гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2024/2025 година в областта, е качен на сайта на РУО- Бургас, раздел „Прием на ученици, подраздел „Прием в VIII клас“.

Заявките може да изпращате на електронен адрес: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецrio_burgas@mon.bg

Приложения:  образци на заявления за осъществяване на държавен прием по професии и специалности (Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец и Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец)

 

Петя Петрова

Началник на РУО-Бургас

 


Последна редакция: 01.07.2024 година

16:19