Последна промяна: 25.05.2023 г. 16:00
Дата: 23.05.2023 г. - Тържествена церемония за връчване на наградите "Неофит Рилски"


    На тържествена церемония, организирана от Регионалното управление на образованието - Бургас ще бъдат удостоени трима директори и седем учители от област Бургас с най-престижното почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката.
   Събитието ще се състои в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, на най-светлата дата в историята на българското образование – 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, от 08:30 ч.
  Признание за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование получават директорите:
       Йорданка Желязкова Станчева - директор на Основно училище „Христо Ботев“, гр. Черноморец
       Радостина Георгиева Костадинова - директор на Профилирана гимназия за романски езици „Георги С. Раковски“, гр. Бургас
       Снежана Великова Няголова – директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас.
   Признание за своя труд получиха и учителите:
       Мария Георгиева Чанева – старши учител по биология и здравено образовани в Средно училище „Елин Пелин“, с. Руен
       Ваня Златева Митева – старши учител в Средно училище „Любен Каравелов“, гр. Несебър
       Димитрина Денева Равалиева – старши учител в Средно училище „Христо Ботев“, гр. Карнобат
       Мариана Стоянова Маринова – старши учител в Средно училище „Иван Вазов“, гр. Поморие
      Татяна Тодорова Янакиева – специален педагог на зрително затруднени деца и ученици в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, гр. Бургас
       Елена Иванова Костадинова – старши учител в Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Бургас
       Руска Тодорова Иванова – главен учител в Средно училище „Добри Чинтулов“, гр. Бургас.
  Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото признание в образователната система, присъждано от Министерството на образованието и науката. По традиция се връчва по повод 24 май – Ден на светите равноапостоли Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Дата: 11.05.2023 г. Тази година високата награда на МОН  "Свети Иван Рилски" бе присъдена на г-н Иван Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат


Днес четирима директори на училища от страната, които стимулират развитието на учителите и ги мотивират да търсят и прилагат нови и модерни методи на образование, бяха отличени с високата награда на Министерството на образованието и науката  „Св. Иван Рилски“ на тържествена церемония в Рилския манастир.


Изключителна гордост е за нас, че един от четиримата наградени е г-н Иван Стоянов - директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат.

За времето, през което е директор на СУ „Христо Ботев“- гр. Карнобат, чрез умелото и компетентно ръководене на управленския екип, екипите от преподаватели,  специалисти и служители и чрез стратегически изградени партньорства с институции, неправителствени организации, Училищното настоятелство, Обществения съвет, г-н Иван Стоянов успя да утвърди училището като институция с нова, модерна, напълно съвременна визия, която се превръща в отправна точка на трансформация на образователната среда и образователните подходи за десетки български училища. Поетапно и последователно в продължение на повече от 10 години в СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат се създава и утвърждава модел на развитие на българското училище, основан на съвременните световни образователни и технологични достижения, гарантиращ развитието на всеки ученик и усъвършенстване на неговата личност, в това число и на ученици със специални образователни потребности, от малцинствени групи, от чужди държави или живеещи в неравностойна социална среда.


СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат е пример в национален мащаб за модерна, високотехнологична и дигитализирана образователна среда, в която се пробират и прилагат иновативни практики и методи в преподаването. Промяната на училището е постигната с поредица проекти с международно, национално, общинско и собствено финансиране и чрез стратегически изградени партньорства. От идеята до реализацията тези проекти са ръководени от г-н Иван Стоянов, като всичко в тях е прецизирано до най-малкия детайл, съобразено с възможностите и потребностите на педагогическите специалисти и на учениците в училището.  В последните 7 години ключови за модернизацията на училището са три мащабни проекта, свързани с цялостната промяна на учебната среда и философията на преподаване.


В последните години СУ „Христо Ботев“ – град Карнобат, под ръководството на г-н Иван Стоянов, е най-динамично развиващото се училище в област Бургас. Педагогическите специалисти и учениците успешно работят с технологии от последно поколение, върху които се гради усвояването на зания и умения по нов и ефективен начин. Г-н Иван Стоянов и неговият екип са лидери по представяне на STEM практики и вдъхновители на образователни трансформации, работейки с водещи образователни експерти и неправитествени оргазации в страната и чужбина. За период от 7 години представители на училищния екип и лично г-н Иван Стоянов са консултирали, подкрепили и предали опита си на повече от 150 училища в страната и няколко училища в чужбина във връзка с разработването на конкретни проекти за промяна на образователната среда.


През учебната 2022/2023 година с подкрепата на РУО - Бургас училището се превръща в център за споделяне на педагогически дейности и иновативни подходи в образованието за област Бургас. Организирани и представени са множство образователни практики, посетени от повече от 100 учители и директори.


Новият съвременен облик и модерният дух, които носи СУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат, имат видими измерения в общественото пространство и неизменно се свързват с личността на директора на училището г-н Иван Стоянов. Разгърнатото и мащабно мислене, ясната визия за переспективите на образованието, безспорните лидерски качества, умението да заявява и отстоява собствени виждания, позиции и принципи, да обединява училищната общност, да изгражда партньорства, чийто център е просперитетът на младите хора, са основанието РУО - Бургас да предложи г-н Иван Димитров Стоянов – директор на СУ „Христо Ботев” - гр. Карнобат, за удостояване с наградата „Свети Иван Рилски”.