Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2023/2024 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), определен със заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, Ви информирам следното:


Лицата, желаещи да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети във връзка с чл. 134 от ЗПУО. Тези, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление в деловодството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1, определено със заповед на началника на РУО – Бургас.
Подаването на заявления за допускане до ДЗИ за валидиране на компетентности се извършва в срок от 26.06.2024 г. до 11.07.2024 г., включително.


 Уважаеми дами и господа,

 

    За целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка.

 

     В периода 24-26 април 2024 г. можете да подадете заявления за допускане до полагане на държавен зрелостен изпит по чл.135а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (по образец) в деловодството на образователната институция, която Ви е издала диплома за средно образование.Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
17 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията)
20 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода 22 май 2024 г. - 31 май 2024 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
22 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията)23 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 26 август 2024 г. - 30 август 2024 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/ 2024 годинаПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецМатури, тестове, резултати 
Последна промяна: 26.06.2024 г. 11:47