Сесия май - юни
Дати за провеждане
Български език и литература
17 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията)
20 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученикав периода 22 май 2024 г. - 31 май 2024 г.
Сесия август - септември
 
Български език и литература
22 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията)23 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика
в периода 26 август 2024 г. - 30 август 2024 г.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Заповед № РД 09-2046/28.08.2023 г.

за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2023/ 2024 годинаВъв връзка с организиране и провеждане на ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2023/2024 г., в изпълнение на Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация (ДИППК), определен със заповед №РД09-2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, Ви информирам следното:


Лицата, желаещи да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, могат да положат до два допълнителни държавни зрелостни изпита по избрани от тях учебни предмети във връзка с чл. 134 от ЗПУО. Тези, които са се обучавали или се обучават в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави и желаят да валидират компетентности по учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление в деловодството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1, определено със заповед на началника на РУО – Бургас.
Подаването на заявления за допускане до ДЗИ за валидиране на компетентности се извършва в срок от 06.02.2024 г. до 21.02.2024 г., включително.ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецМатури, тестове, резултати 
Последна промяна: 06.02.2024 г. 14:47