Регистър на закритата или преобразувана образователна институция и съхранение на документацията

 Последна редакция: 04.08.2021 г.


Име на закритата или преобразувана образователна институци Населено място на закритата или преобразувана образователна институция Община № на заповед на МОН за закритата или преобразувана образователна институция и съхранение на документацията Съхранение на документацията
Община Населено място Име на училището Код по НЕИСПУО
Помощно училище "Д-р Петър Берон" гр.Айтос Айтос РД 14-364/ 24.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
ЛУИ "Иван Вазов" гр.Айтос /с. Тополица/ Айтос РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
ТВУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Българово Айтос РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
Начално училище "Васил Левски"-книга на подлежащите и главна класна книга с. Черна могила Айтос   Айтос с. Мъглен Основно училище "Христо Ботев" 200107
Основно училище "Д-р Петър Берон" с.Караново Айтос Заповед № РД-14-159 от 12 юни 2007 г. Айтос с. Пирне Основно училище "Христо Ботев" 200109
Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" с.Чукарка Айтос Заповед № РД-14-331 от 18 юли 2008 г. Айтос с. Пирне Основно училище "Христо Ботев" 200109
Основно училище "Ц.Церковски" с. Черноград Айтос РД -14-330/18.07.2008 год. Айтос с. Тополица Основно училище "Светлина" 200110
Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" гр. Айтос Айтос Заповед РД - 14-333/18.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Средно училище "Христо Ботев" 200112
Междуучилищен център за трудово и политехническо обучение гр. Айтос Айтос Заповед № РД - 14-334/18.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Средно училище "Христо Ботев" 200112
Общински детски комплекс гр. Айтос Айтос Заповед № РД -14 - 501/29.08.2008 г. Айтос гр. Айтос Средно училище "Христо Ботев" 200112
Основно училище "Отец Паисий" с. Пещерско Айтос № РД-14-329/18.07.2008 г. на МОН (ДВ бр. 70/08 г.) Айтос гр. Айтос Средно училище "Н. Й. Вапцаров" 200113
Основно училище "Любен Каравелов" гр. Айтос Айтос № РД-14-332/18.07.2008 г. на МОН (ДВ бр. 70/08 г.) Айтос гр. Айтос Средно училище "Н. Й. Вапцаров" 200113
ССТ"Ив.Зл. Мичурин" с. Българово Бургас   Айтос гр. Айтос Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" 200114
Частно начално училище "Д-р Мария Монтесори" гр. Бургас Бургас РД14-53/ 05.09.2019 г. Бургас гр. Бургас Частно основно училище "Д-р Мария Монтесори" 200203
Основно училище "Васил Левски" гр. Бургас, кв. Горно Езерово Бургас РД 14-20/ 21.05.2020 г. Бургас гр. Бургас, кв. Горно Езерово Обединено училище "Васил Левски" 200216
Начално училище "Д-р Петър Берон" гр. Бургас, кв. Рудник Бургас РД 14-139/ 06.06.2017 г. Бургас гр. Бургас, кв. Рудник Основно училище "Св. Климент Охридски" 200226
Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Бургас, кв. Рудник Бургас РД 14-20/07.03.2018 г. Бургас гр. Бургас, кв. Рудник Обединено училище "Св. Климент Охридски" 200226
Основно училище "Гео Милев", Основно училище "Димитър Благоев", Основно училище "Атанас Манчев". През годините Основно училище "Пейо Яворов" е имал тези имена. гр. Бургас Бургас   Бургас гр. Бургас Основно училище "Пейо Яворов" 200212
Народно Основно Училище "Васил Левски" с. Братово Бургас Няма заповед, има налични документи до 1972 г. Бургас гр. Бургас, кв. Долно Езерово Основно училище "Христо Ботев" 200219
НУ "СВ. Климент Охридски" с. Брястовец с. Брястовец Бургас № РД14-75/03.06.2004г. и ДВ 52бр. 2004г. Бургас гр. Бургас Средно училище Христо Ботев" 200221
Основно училище "Христо Ботев" гр. Бургас, кв. Черно море Бургас №РД-14-43/23.06.2011  и ДВ 53 бр./12.07.2011г. Бургас гр. Бургас Средно училище "Христо Ботев" 200221
Начално училище "Св.Климент Охридски" с. Брястовец Бургас № РД - 14-75/03.06.2004 г. Бургас Бургас, кв. Рудник Основно училище "Св. Климент Охридски" 200226
Дом за деца лишени от родителска грижа "А.Коджакафалията" гр. Бургас Бургас Заповед №РД 01-896/20.08.2013 г. на министерство на труда и социалната политика Бургас гр. Бургас Средно училище "Иван Вазов" 200227
СОУ "Петко Росен" гр. Бургас Бургас заповед на МОН № РД 14-39/08.07.1992 г. обнародвано в ДВ бр. 60/24.07.1992 г Бургас гр. Бургас Средно училище "Петко Росен" 200233
СОУ "Георги Стойков Раковски" гр. Бургас Бургас № РД- 14-39/08.07.1992 Бургас гр. Бургас Гимназия за романски езици "Г.С.Раковски"" 200235
Профилирана гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев" гр. Бургас Бургас РД 14-410/ 05.10.2017 г. Бургас гр. Бургас Английска езикова гимназия "Гео Милев" 200236
Профилирана гимназия с преподаване на немски език "Гьоте" гр. Бургас Бургас РД 14-168/ 21.06.2017 г. Бургас гр. Бургас Немска езикова гимназия "Гьоте" 200237
1. От 1960г.-1967г. - НЕГ "Вилхелм Пик".  2. От 1967г.-август 1981г. - Политехническа гимназия с преподаване на немски език "Вилхелм Пик".  3. От септември 1981г.-януари 1991г. - ЕСПУ "Вилхелм Пик".  4. От февруари 1991г.-2016г. - ГПНЕ "Гьоте". гр. Бургас Бургас   Бургас гр. Бургас Немска езикова гимназия "Гьоте" 200237
Професионална търговска гимназия гр. Бургас Бургас РД14-25/ 11.06.2019 г. Бургас гр. Бургас Търговска гимназия 200246
СПТУ по корабостроене и машиностроене гр. Бургас Бургас №РД-09-332/07.04.2003-преобразувано Бургас гр. Бургас Професионална техническа гимназия 200250
Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" гр. Бургас Бургас № РД 14-105/ 16.12.2020 г. Бургас гр. Бургас Професионална техническа гимназия 200250
Помощно училище "Отец Паисий" гр. Бургас Бургас РД 14-240/ 20.07.2017 г. Бургас гр. Бургас Център за специална образователна подкрепа 200253
Център за работа с деца, Ученическа спортна школа, Център за ученическо техническо и научно творчество се преобразуват в Общински детски комплекс. гр. Бургас Бургас РД-14-205/29.12.1994г. Бургас гр. Бургас Център за подкрепа на личностното развитие 200257
ОУ"Христо Ботев" с. Извор Бургас Заповед № РД-14-156/05.11.2003г. Созопол с.Крушевец Основно училище "Пейо Яворов" 201005
НУ "Христо Смирненски" с. Черни връх Камено Заповед №РД 14-336/18.07.2008 Камено с. Русокастро Основно училище "Иван Вазов" 200304
ОУ "Йордан Йовков" с. Тръстиково Камено Заповед №РД 14-02/13.01.2009 Камено с. Русокастро Основно училище "Иван Вазов" 200304
ОУ"Отец Паисий" с.Винарско Камено Заповед №РД-14-91/20.07.2010 г. на министъра на МОН Камено с. Трояново Основно училище "Христо Ботев" 200306
ОУ  "Христо Смирненски" с. Свобода Камено №РД-14-335/18.07.2008г. Камено гр. Камено Средно училище "Христо Ботев" 200308
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Зимен Камено В училището се съхраняват ведомости за РЗ от 1993 г. до 1998 г. Училището продължава да съществува и след това. Карнобат гр. Карнобат Основно училище "Петко Р. Славейков" 200405
ДУДЮ "Христо Ботев" с. Невестино Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
СПИ "Георги Стойков Раковски" с. Сигмен Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
Основно училище "Н.Й.Вапцаров" с.Раклица Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
Основно училище "Христо Ботев" с.Мъдрино Карнобат РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
ОУ "Христо Ботев" с. Соколово Карнобат РД 14-205/10.06.2008 Карнобат с. Соколово Начално училище "Христо Ботев" 200410
НУ"Паисий" гр.Карнобат Карнобат РД-14-206/10.VІ. 2008 г. Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" 200411
НУ " Св.св.Кирил и Методий" с.Зимен Карнобат РД -14-188 / 28.08.2002 г. Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" 200411
НУ"А.Златаров" с.Хаджиите Карнобат РД-14-187/28.08.2002 г. Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" 200411
ОУ"Хр.Ботев" - преобразувано в НУ"Хр.Ботев"- само за прогимназиален етап с. Соколово Карнобат РД-14-205/ 10.VІ.2008 г. Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" 200411
НУ "Христо Ботев" с. Соколово Карнобат РД14-46/ 22.06.2018 г. Карнобат гр. Карнобат Основно училище "Христо Смирненски" 200404
Междуучилищен център за трудово и политехническо  обучение гр.Карнобат Карнобат РД-14-208/10.VІ. 2008 г. Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" 200411
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Крумово Градище; ПУ "Минко Неволин" град Карнобат с. Крумово Градище; град Карнобат Карнобат ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - РД-14-206 от 10.06.2008г.; ПУ "Минко Неволин" град Карнобат - РД -14-5 от 03.01.2014 г. Карнобат гр. Карнобат Средно училище "Христо Ботев" 200412
Професионална гимназия по облекло гр. Карнобат Карнобат 14-32/19.05.2009г. Карнобат гр. Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост 200413
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат Карнобат РД14-25/ 01.06.2021 г. Карнобат гр. Карнобат Професионална гимназия по селско стопанство 200413
НОУ "Антон Макаренко" с. Визица Малко Търново   Малко Търново гр. Малко Търново Средно училище "Васил Левски" 200503
НОУ "Килил и Методий" с. Заберново Малко Търново   Малко Търново гр. Малко Търново Средно училище "Васил Левски" 200503
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Граматиково Малко Търново № РД-14-268/23.06.2008 г. Малко Търново гр. Малко Търново Средно училище "Васил Левски" 200503
ОУ "Христо Смирненски" с. Звездец Малко Търново № РД-14-269/23.06.2008 г. Малко Търново гр. Малко Търново Средно училище "Васил Левски" 200503
Специално училище "Н. Й. Вапцаров" гр. Обзор Несебър РД 14-364/20.07.2008 г. Айтос гр. Айтос Основно училище "Атанас Манчев" 200104
Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" гр. Обзор Несебър РД 14-91/ 26.05.2017 г. Несебър гр. Обзор Обединено училище "Св.св. Кирил и Методий" 200601
Санаториално ОУ "Доктор Петър Берон" К.К. Слънчев бряг Несебър   Несебър гр. Несебър Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" 200606
Детска градина "Слънчо" гр Поморие Поморие РД-16-689/ 02.04.2020 г. Поморие гр. Поморие Детска градина "Веселушко" 200753
Начално училище "Любен Каравелов" гр. Китен Приморско  РД-14-104/27.09.2018 г. Приморско гр. Приморско Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 200803
ОУ "Васил Левски" с. Ясна поляна Приморско РД-14-38/ 17.05.2001 г. Приморско гр.Приморско Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 200803
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Веселие Приморско   Созопол с. Росен Основно училище "Христо Ботев" 201007
НУ"Елин Пелин"и НУ"Христо Смирненски" с. Средна махала и с. Каменяк Руен   Руен с.Добра поляна Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" 200908
ОУ " Христо Смирненски" с. Снежа Руен РД - 14 - 188 / 22.06.2007 год. Руен с. Дъскотна Основно училище "Климент Охридски" 200910
НУ " П.Р.Славейков" с. Ясеново Руен РД - 14 - 194 /  22.06.2007 г. Руен с. Дъскотна Основно училище "Климент Охридски" 200910
Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Просеник Руен РД 14-48/ 22.06.2018 г. Руен с. Просеник Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" 200918
ОУ "Никола Йонков Вапцаров" с. Заимчево Руен   Руен с. Речица Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" 200920
ОУ "Петко Рачев Славейков" преобразувано в начално училище с. Ясеново - само Главните книги са в с. Речица Руен   Руен с. Речица Основно училище "Антон Симеонович Макаренко" 200920
НУ "Антон Страшимиров" с. Рудина Руен   Руен с.Сини рид Основно училище "Реджеб Кюпчу" 200923
ОУ" Добри Чинтулов" с. Подгорец Руен   Руен с. Сини рид Основно училище "Реджеб Кюпчу" 200923
ОУ"Васил Априлов" с. Рожден Руен   Руен с.Сини рид Основно училище "Реджеб Кюпчу" 200923
ОУ"Г.С.Раковски" с. Мрежичко Руен Заповед№РД-14-189/22.06.2007г. Руен с.Топчийско Основно училище "Реджеб Кюпчю" 200928
ОУ"Йордан Йовков" с. Припек Руен Заповед№РД-14-205/18.09.2002г. Руен с.Топчийско Основно училище "Реджеб Кюпчю" 200928
ОУ " П. К. Яворов" с. Билка Руен Заповед № РД-14-190 от 22.06.2007 г. Руен с. Трънак Основно училище "Димитър Полянов" 200929
ОУ "Христо Ботев" с. Каравельово Руен Заповед № РД-14-192 от 22.06.2007 г. Руен с. Трънак Основно училище "Димитър Полянов" 200929
НУ "Реджеб Кюпчю" с. Соколец Руен Заповед № РД-14-193 от 22.06.2007 г. Руен с. Трънак Основно училище "Димитър Полянов" 200929
Основно училище "Димитър Полянов" с. Трънак Руен РД 14-150/ 09.06.2017 г. Руен с. Трънак Обединено училище "Димитър Полянов" 200929
Обединено училище "Димитър Полянов" с. Трънак Руен РД 14-34/ 30.04.2018 г. Руен с. Трънак Средно училище "Димитър Полянов" 200929
ОУ "Отец Паисий" с. Листец Руен РД-14-30/08.04.2005 г. Руен с. Люляково Средно училище "Отец Паисий" 200931
ОУ "Отец Паисий" с.Листец Руен РД...........от 2005 год. Руен с. Люляково Средно училище "Отец Паисий" 200931
НУ "Братя Миладинови" с.Рупча Руен № РД 14-203/29.11.2006 год. Руен с. Люляково Средно училище "Отец Паисий" 200931
Начално училище "Отец Паисий" с. Преображенци Руен Заповед №РД-14-26/20.03.2000 г., Заповед №РД-58/17.04.2000 г. на Началника на ИО на МОН Бургас за приемане и съхранение на документацията Руен с. Руен Средно училище "Елин Пелин" 200932
Основно училище "Христо Ботев" с. Росен Созопол РД14-4/ 23.01.2019 г. Созопол с. Росен Обединено училище "Христо Ботев" 201007
Основно училище "Васил Левски" с. Габър Созопол   Созопол с. Зидарово Основно училище "Христо Ботев" 201003
ОУ"Кирил и Методии" с. Индже войвода Созопол   Созопол с. Крушевец Основно училище "Пейо Яворов" 201005
Основно училище "Христо Ботев" с. Росен Созопол Заповед РД 14-4/ 23.01.2019 г. Созопол с. Росен Обединено училище "Христо Ботев" 201007
ОУ "Христо Смирненски" с.Атия Созопол Заповед №РД 14-36/22.04.2013г. на МОН Созопол гр.Черноморец Основно училище "Христо Ботев" 201008
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Равадиново Созопол РД - 14-93/02.07.2009 г. Созопол гр. Созопол Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201009
Селскостопански техникум /1958-1968г/, Средно професионално техническо училище по селското стопанство / 1969-1972г/ с. Момина църква (с. Желязково) Средец   Айтос гр. Айтос Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" 200114
ОУ"Христо Смирненски"- Светлина с.Светлина-окр.Б-с Средец   Средец с. Загорци Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201102
ОУ" Христо Ботев"-с.Орлинци (с. Орханово-окр. Б-с) с. Орлинци Средец   Средец с. Загорци Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201102
ОУ"Отец Паисий-с.Суходол с.Суходол Средец   Средец с. Загорци Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201102
НОУ-с.Малина с. Малина-околия Карнобат Средец   Средец с. Загорци Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201102
НОУ "Кирил и Методий" с. Долно Ябълково Средец 1962 г. Средец с. Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" 201103
НОУ "Христо Ботев" с. Тагарево /Вълчаново/ Средец 1969 г. Средец с. Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" 201103
НОУ "Христо Ботев" с. Горно Ябълково Средец 1970 г. Средец с. Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" 201103
НОУ "Христо Ботев" с. Сливово Средец 1975 г. Средец с. Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" 201103
ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с. Момина църква Средец РД 14-23 / 21.04.1999 г. Средец с. Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" 201103
Помощно училище "Васил Левски" гр. Средец Средец Зап. № РД-14-539/25.11.2008 на МОН Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
ЕСПУ "Христо Ботев" гр. Средец Средец Решение № 12/01.09.1989 г. за сливане на 2 училища и създаване ново - СОУ Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Кирли и Методий" гр. Средец Средец Решение №12/01.09.1989г. на ОбНС Средец за сливане на 2 училища и създаване ново - СОУ Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
Народна смесена гимназия "Тодор Павлов" гр. Средец Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
Политехническа гимназия "Васил Коларов" гр. Средец Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Паисий Хилендарски" с. Богданово Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Христо Ботев" с. Бистрец Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
НУ "Кирил и Методий" с. Голямо Буково Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
ОУ "Христо Ботев" с. Дюлево Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
Общински детски комплекс гр. Средец Средец   Средец гр. Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 201104
Техникум по електроника и машиностроене "Алеко Константинов" гр. Средец Средец Заповед № РД-14-187/08.09.2000г. на Министерство на образованието и науката  за преобрауване , място на съхранение на документацията   ПГМССЕ"Н.Й.Вапцаров" гр.Средец Средец гр. Средец Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" 201106
НУ"Д-р Петър Берон" с. Вълчин Сунгурларе РД-14-204/ 06.10.2000 г. Сунгурларе с. Лозарево Основно училище "Христо Ботев" 201207
ОУ"Св.Иван Рилски" с. Садово Сунгурларе № РД -14-17 от 17 април 1998 год. Сунгурларе с. Манолич Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" 201208
ОУ   "Васил  Левски" с. Везенково Сунгурларе № РД-14-209 от 10.VI. 2008 год.  съхранение на документацията в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Манолич Сунгурларе с. Манолич Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" 201208
Основно училище "Паисий Хилендарски" с. Ведрово Сунгурларе Заповед № 1337 от 31.08.1972г.на СОНС,с.Подвис и отдел"Народна просвета" Сунгурларе с. Прилеп Основно училище "Васил Левски" 201209
НУ"Св.Климент Охридски" с. Босилково Сунгурларе РД-14-11 от 04.04 .1995 г. Сунгурларе с. Прилеп Основно училище "Васил Левски" 201209
НУ "Христо Ботев" с. Подвис Сунгурларе РД-14-49 от 24 . 04 . 2000 г. Сунгурларе с. Прилеп Основно училище "Васил Левски" 201209
НУ"Кирил и Методий" с. Рупча ,общ.Сунгурларе -ИЗСЕЛЕНО 1974г. Сунгурларе   Сунгурларе с. Прилеп Основно училище "Васил Левски" 201209
Основно училище "Христо Ботев" с. Завет Сунгурларе   Сунгурларе с. Съединение Основно училище "Отец Паисий" 201211
НУ "Христо Ботев" с. Чубра Сунгурларе Заповед № РД-14-210 от 10.06.2008 г. Сунгурларе гр. Сунгурларе Средно училище "Христо Ботев" 201212
Основно училище "Отец Паисий" с. Славянци Сунгурларе Заповед № РД-14-23 от 24.04.2009 г. Сунгурларе гр. Сунгурларе Средно училище "Христо Ботев" 201212
НУ "Отец Паисий" с. Черница Сунгурларе Заповед № РД-14-54 от 28.05.2004 г. Сунгурларе гр. Сунгурларе Средно училище "Христо Ботев" 201212
"Св.Св. Кирил и Методий" с. Лозенец Царево № РД-14-81 от 29 май 2000 г. Приморско гр. Китен Начално училище "Любен Каравелов" 200802
Начално училище "Кирил и Методий" с.Варвара Царево   Царево гр. Ахтопол Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" 201304
Резовско първоначално училище с. Резово Царево   Царево гр. Ахтопол Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" 201304
ККККаланджанско първоначално училищеее с. Синеморец Царево   Царево гр. Ахтопол Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" 201304
Народно начално училище"Отец Паисий" с. Изгрев Царево   Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Народно основно училище "Георги Димитров" с. Изгрев Царево   Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Основно училище "Екзарх Антим І " с. Бродилово Царево   Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Начално училище "Христо Ботев" с. Фазаново Царево   Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Народно основно училище "Христо Ботев" с. Българи Царево   Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Начално училище "Христо Смирненски" с. Велика Царево   Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Основно училище "Св.св. Кирил и Методий" с. Кости Царево РД 14-3 /21.01.2004 г. Царево гр. Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305
Народно основно училище"Кирил и Методий" с. Лозенец Царево РД 14-81 /29.05.2000 г. Царево гр.Царево Средно училище "Н.Й.Вапцаров" 201305