Информационна среща по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"


За оптимизация на работата по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ бе проведена информационна среща между представителите на ТЕУОП от РУО-Бургас и директорите на училищата в област Бургас.
За цели на срещата бяха представени данни за изпълнението на дейностите на проекта в област Бургас. Обсъдени бяха предстоящите дейности за периода до приключване на проекта, както и бе предоставен график за финално приключване и отчитане на проекта по съответните дейности за постигане на положителен краен резултат."Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - добри практики от проведени дейности по проекта
ОУ „Любен  Каравелов” –  гр. Бургас


Добра практика по Дейност 4: Обучение на родители

Проектът е разработен, за да улесни обучението в ОРЕС. Той предоставя възможности  част от дейностите му да се проведат във вид на обучения на ученици, родители и учители за работа с онлайн платформи за обучение.
От голямо значение при провеждането на Дейност 4 - обучение на родители, беше да се разделят желаещите родители в групи, съответстващи на техните вече придобити дигитални компетентности. За целта беше проведена онлайн анкета и съгласно резултатите от нея родителите бяха разделени в две групи - абсолютно начинаещи и напреднали.
При абсолютно начинаещите обучението започна с демонстрация на сайта на Оffice 365, откъдето може да се изтегли инсталационния файл за приложението Teams. Показан бе също така начинът на инсталация и първоначални настройки на профила - поставяне на профилна снимка и смяна на език. Следващият етап беше общ и за двете групи - обсъдени бяха преимуществата и недостатъците на ползването на приложението Teams онлайн или неговото инсталиране на устройство.
Следваща стъпка бе разясняване на принципа на разделението на учебните предмети в Teams в т. нар. екипи. Разгледани бяха опциите за присъединява към екипи, които не са в профила на ученика - чрез код или създаване на нов такъв. Обобщено бяха представени опциите за настройка на екипите и скриване или изтрива на стари и вече ненужни такива.
Демонстрирани бяха начините за започване и присъединяване към видео-събраниe и съответно опциите за чат - с цялата група или с отделни участници. Обсъдени бяха начините за създаване и използване на отделни канали вътре в екипа.
Последва включване в предварително зададен видео-урок  през Календар. По този начин беше демонстрирано преимуществото на предварително планираните в Календар събития. Упражнени бяха опциите за паралелен на видео-урока чат, начин за вдигане/сваляне на ръка, пускане и спиране на камера и микрофон по време на урок, заглушаване от страна на учител или други.
Демонстрирана беше и опцията за споделяне на екран (ако учителят при планиране на урока е отбелязал, че всички участници могат да представят).
Проиграни бяха и вариантите за обратна връзка от учениците - чрез прикачване на файл или решаване онлайн на поставените задачи или тестове.
Родителите имаха възможност да използват онлайн търсачки, за да изберат файл, който да прикрепят към предварително зададена домашна работа по предмет със съответните срок на изпълнение и точки за критерий за качество на изпълнение. Попълниха онлайн учебна анкета и имаха възможност да получат обратна връзка, относно изпълнението на поставената задача.
Обучението завърши със създаване на общ екип за всички участници, в който те да могат да задават възникнали въпроси по време на онлайн обучение.ОУ  „Христо Ботев"- с. Трояново, област Бургас


ОУ „Христо Ботев“ – с. Трояново, община Камено, област Бургас се обучават 97 ученици, като 98% от тях са от ромски произход.
По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ училището получи 11 технически устройства за ученици (таблети и лаптопи) и 6 лаптопа за учители. Тези устройства се раздават по време на ОРЕС с генериран от системата на проекта приемо-предавателен протокол и по този начин се осигурява присъствието на учениците в синхронно обучение. След приключване на ОРЕС, устройствата се събират и се съхраняват в училище.
По време на присъствения учебен процес във всяка класна стая се поставя по едно устройство – лаптоп за учениците.  Така всяко междучасие учениците могат да търсят в Интернет нужната им информация. При възложена от учителя задача, децата работят на малки групи, помагат си и при изпълнението на домашните задания по време на обучението в целодневна организация. По този начин се повишава тяхната ангажираност към учебния процес, както и интересът им към учебните дисциплини.
        Към настоящия момент на всички учители в училището са раздадени технически устройства, осигурени по проекта. Благодарение на това учителите своевременно и ежедневно попълват информацията в електронния дневник.
ОУ „Христо Ботев“- с. Екзарх Антимово, област Бургас


В ОУ „Христо Ботев“- с. Екзарх Антимово се обучават 134 ученици в 7 паралелки. 99% от учениците са от ромски произход.

В началото на пандемията от COVID-19, обучението в електронна среда на учениците от нашето училище беше почти невъзможно. Малка част от децата имаха устройства, а още по - малка част - достъп до Интернет.

Трудности произтичаха и от невъзможността за влизане в MS Teams.

По - голямата част от учениците са от многодетни и социално слаби семейства. Ниската грамотност на родителите и невъзможността им да помагат вкъщи при образованието на децата допълнително усложни и забави обучителния процес.

Със стартиране на дейностите по Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, ученици и родители бяха обучени за работа с платформата MS Teams, работа с електронни учебници, споделяне на екран, съвместна работа с бялата дъска.

Получените в училището технически устройства по проекта – 10 лаптопа и 5 таблета за ученици, бяха раздадени на учениците, беше им предоставен и безплатен Интернет - платен от училището за нуждите на образователния процес.

Учителите получиха по проекта 5 лаптопа, които през предходните две учебни години им бяха раздавани своевременно при преминаване в ОРЕС.

По ПМС №272 беше получена допълнително техника и благодарение на обученията на ученици и родители по проекта „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“,  бяха обхванати всички ученици от IV до VII клас при преминаване в ОРЕС.

В резултат от проведените обучения на родители и ученици, и на обезпечаване с лаптопи, таблети и Интернет, образователните дефицити и пропуски в учението бяха наваксани, а при някои деца - преодолени в голяма степен.Обединено училище „Васил Левски“ – кв. Г. Езерово, гр. Бургас

 

През месеците август - септември 2021 година в ОбУ „Васил Левски“  гр. Бургас стартира изпълнението на проект BG 05M2OP001-5.001- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято основна цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективно образование и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. По проекта училището получи 72 устройства - таблети и лаптопи за ученици и учители.

В  ОбУ „Васил Левски“  се обучават 456 ученици, много висок е процентът на учениците от ромски произход.  През учебната 2021/2022 година в обучения по проекта бяха включени 205 ученици, 5 новоназначени учители и 100 родители, които бяха очаровани от възможността да се потопят в учебната атмосфера и да се запознаят отблизо с учебните платформи, електронни пощи и училищни сайтове.

Резултати: През миналата учебна година в ситуация на ОРЕС всички устройства бяха раздадени на учениците в присъствието на родителите, които отговаряха за тяхното опазване. Това мотивира учениците да участват активно в образователния процес.

Най-интересен беше случаят с един четвъртокласник, който отсъства дълго по здравословни причини /тежка операция/. Предвид тежкото здравословно състояние, ученикът продължи обучението си в електронна среда от разстояние, а не присъствено. Той с радост участваше активно в училищния живот, където се чувстваше част от своя колектив. Така той не отпадна от образователната система и осезателно подобряваше своите знания. Майката помагаше много активно и участваше в учебните часове, благодарение на курса, който беше преминала по проекта. Така заедно с общи усилия – учител, ученик и родител, те успяха да преминат през тежкото изпитание НВО - четвърти клас, където детето показа добри резултати и успешно завърши началната степен на образованието си. 


Последна промяна: 21.09.2023 г. 15:48